Gàidhlig as t-Earrach | Spring Gaelic Weekend

June 9 – 11, 2023

A bheil sibh a’ sireadh cothrom gus Gàidhlig a bhruidhinn agus na sgilean cànan agaibh a leasachadh? Thigibh dhan deireadh-seachdain, Gàidhlig as t-Earrach, far am bi clasaichean ann airson gach ìre [Luchd-tòiseachdaidh, Eadar-mheadhonach, agus Clas nam Fileantach], agus far am bi naidheachdan, òrain, ceòl, danns’, agus capadaich gu leòr. 

Freagarrach airson inbhich. (+18)

Are you looking for an opportunity to speak Gaelic and to improve on your language skills? Come to our Spring Gaelic Immersion Weekend, Gàidhlig as t-Earrach, where there will be classes offered for every level [Beginner Class, Intermediate Class, and Fluent Speakers Class], and where we will be engaging in Gaelic stories, songs, music, dance, and plenty of Gaelic conversation. 

This weekend is suitable for adults. (18+)

Find out more about the Halloween Gaelic Weekend here.

Find out more about the Christmas Gaelic Weekend here.

Registration opens in April.

For more information, contact Gaelic Director Colin MacDonald at colin@gaeliccollege.edu.