Màiri Britton

Gaelic Language

B’ ann aig aois còig bliadhna a thog Màiri suim ann an cànan is cultar na Gàidhlig le bhith dol chun na Fèise ann an Dùn Èideann. Stiùirich seo a ceuman dha na h-Eileanan an Iar, a dh’Èirinn agus an uair sin a dh’Alba Nuaidh far a bheil i a-nis na tidsear Gàidhlig aig Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier.

Tha fo- and for-cheum aice ann an Ceiltis bho Oilthigh Dhùn Èideann agus tha i a-nis gu mòr an-sàs ann an saoghal na Gàidhlig san dachaigh ùr aice an Canada. An cuide ri teagasg aig St FX, bidh i a’ cumail chlasaichean sa choimhearsnachd agus tha i na manaidsear airson pròiseact òrain Ghàidhlig, ‘Language in Lyrics’, aig Oilthigh Cheap Breatainn. Tha e na thoileachas mòr dhi a bhith a’ cèilidh air luchd-labhairt dùthchasach na Gàidhlig agus ag ionnsachadh bhon stòras phrìseil a th’aca.

Na seinneadair, dannsair is clàrsair, tha Màiri air a bhith air an àrd-ùrlar agus a’ teagasg ann an Alba, Eòrpa agus Ameiriga a Tuath. Bidh i a’ seinn agus a’ dannsadh anns a’ chòmhlan-chiùil Fàrsan, còmhla ri Katie McNally (fìdheall), Neil Pearlman (piano) agus Elias Alexander (pìob). Chuir iad a’ chiad chlàr aca a-mach ann an 2018 is choisinn e deagh chliù am measg luchd-èistidh ciùil traidiseanta.

* * * *

Màiri’s love of the Gaelic language was sparked at the age of five through attending the local Fèis in her hometown of Edinburgh. It has since steered a journey to the Hebrides, Ireland, and now to Nova Scotia where she teaches Gaelic at St. Francis Xavier University.

With an undergraduate and postgraduate degree in Celtic Studies from Edinburgh University, Màiri is now deeply involved in the Gaelic community of her new home in Canada. She balances university teaching with running community Gaelic classes and immersion courses, and is also the manager of the Nova Scotia Gaelic song project, ‘Language in Lyrics’ (www.languageinlyrics.com), at Cape Breton University. She loves visiting local Gaelic elders to learn from their store of songs, stories and cultural wisdom.

A Gaelic singer, step dancer and harpist, Màiri has taught and performed extensively in Europe and North America. She is lead vocalist and step dancer in the Gaelic trad group Fàrsan, alongside Katie McNally (fiddle), Neil Pearlman (piano) and Elias Alexander (pipes). The group released their debut album at the end of 2018 to critical acclaim and have performed at festivals such as Small Halls and Celtic Colours. (www.farsanband.com)
An Cùrsa Bogaidh II & III