Màiri Britton

Gaelic Language / Harp

B’ ann aig aois còig bliadhna a thog Màiri suim ann an Gàidhlig le bhith dol chun na Féise ann an Dùn Éideann, am baile far an do rugadh i. Bha i air a brosnachadh airson an cànan ionnsachadh gu ìre fileantais le taic bho thidsearan is meantoran fialaidh. Tha i a-nis na teagaisgear, ceòladair agus manaidsear pròiseict agus fhathast air a beò-ghlacadh le cànan is cultar nan Gàidheal.

Ás déidh dhi fo- agus for-cheum ann an Ceiltis a chosnadh aig Oilthigh Dhùn Éideann, dh’imrich Màiri a dh’Alba Nuadh ann an 2016 agus tha i taingeil a bhith a’ fuireach ann an Unama’ki | Ceap Breatainn, tìr dhùchasach nam Mi’kmaq. Tha i ag obair mar cho-òrdanaiche do Chainnt is Ceathramhan, pròiseact tasglainn a tha stéidhichte air beul-aithris Gàidhlig na h-Albann Nuaidh. Tha i cuideachd air Gàidhlig a theagasg aig Oithligh Naoimh Fransaidh Xavier fad seachd bliadhna, agus bidh i gu tric a’ lìbhrigeadh chùrsaichean airson Colaisde na Gàidhlig agus Oifis Iomairtean na Gàidhlig. Tha i am measg an fheadhainn a stéidhich am pròiseact coimhearsnachd Freumh is Fàs agus i air obair a dhèanamh do bhuidhnean a leithid Air Chéilidh | The Gaelic Narrative Project agus Baile nan Gàidheal.

Na seinneadair Gàidhlig, dannsair-ceum agus clàrsair, tha Màiri air a bhith fortanach a bhith air an àrd-ùrlar, a’ teagasg agus an-sàs ann an clàraidhean le diofair phròiseactan anns a’ Roinn Eòrpa agus Aimeireaga a Tuath, a leithid a’ chòmhlain-chiùil Fàrsan. Tha i air a dòigh glan a bhith tilleadh a Cholaisde na Gàidhlig as t-earrach airson a’ cheathramh turas mar phrìomh-oide airson a’ Chùrsa Bhogaidh.
Màiri is an educator, musician and cultural project manager who has nurtured a life-long love and appreciation for the Gaelic language and culture. Originally from Scotland, her interest in Gaelic was sparked at the age of five through attending her local Féis, and she has learned the language to fluency with the support of generous teachers and prolonged immersions with mentors.

After completing undergraduate and postgraduate Masters degrees in Celtic Studies from the University of Edinburgh, Màiri moved to Nova Scotia in 2016 and now gratefully lives in Unama’ki | Cape Breton, the ancestral land of the Mi’kmaq First Nation. She works as Project Coordinator for Cainnt is Ceathramhan, an initiative cataloguing, transcribing and improving access to the Gaelic folklore of Nova Scotia. She has also taught Gaelic courses for seven years at St Francis Xavier Universityand is a regular tutor and mentor for courses at Colaisde na Gàidhlig | Gaelic College and the Office of Gaelic Affairs.  She is a founding member of the Freumh is Fàs Gaelic intentional community project and has worked for a number of other cultural organisations such as the Gaelic Narrative Project and Highland Village Museum.

As a Gaelic singer, step dancer and harpist, Màiri has been lucky to teach, perform and record with different projects in Europe and North America, including as lead vocalist with the Gaelic trad group Fàrsan. She is delighted to be returning to the Gaelic College this spring for the fourth time as lead instructor for An Cùrsa Bogaidh.
An Cùrsa Bogaidh II & III
Summer Adult Session 1