Deborah Livingston-Lowe

Weaving

Deborah Livingston-Lowe has had a love for 19th-century handwoven Canadian textiles and the Gaelic language for over 30 years. She specialized in textiles at OCAD University and received a Bachelor of Education and B.A. in Celtic Studies and Fine Art History from the University of Toronto. She studied Gaelic language at the Gaelic College and at Sabhal Mòr Ostaig. Deborah received an M.A. from the University of Guelph, where she researched the life and work of a Scottish immigrant weaver to Canada. As Upper Canada Weaving, Deborah works with local farms and mills to create tweed, flannel, coverlets and blankets. Deborah is a passionate teacher of the wool-working process, providing workshops on weaving and historical textiles.

Tha gaol aig Deborah Livingston-Lowe air obair-aodaich làmh-fhighte ann an Canada na 19mh linne fad còrr is 30 bliadhna. Rinn i speisealachadh ann an obair-aodaich aig oilthigh OCAD agus fhuair i ceum B.Ed. agus B.A. ann an Ceiltis is Eachdraidh nan Ealainean Saora bho Oilthigh Thoronto. Dh’ionnsaich i Gàidhlig aig Colaisde na Gàidhlig agus aig Sabhal Mòr Ostaig. Fhuair Deborah M.A. bho Oilthigh Ghuelph far an do rannsaich i beatha agus obair breabadair Albannaich a chaidh air imrich gu Canada. Mar Upper Canada Weaving, bidh Deborah ag obair còmhla ri tuathanasan agus muileannan ionadail gus clò-mòr is flanainn is cuibhrigean is plaideachan a dhealbhadh. Tha Deborah na ban-sgoilear dhealasaich de dh’obair na clòimhe, ag ullachadh sheiseanan-obrach air fighe agus air obair-aodaich eachdraidheil.
Summer Youth Session 1
Summer Youth Session 2
Summer Youth Session 3