Richard Hill

Gaelic Language

‘S ann á Wyoming a Rich. Thòisich e air a’Ghàidhlig ionnsachadh nuair a bha e seachd bliadhna a dh’aois bho eilthirich a thàinig dha na Beanntan Creagach. Choinnich e ri “teaghlach ùr”, Gàidheil Bhancùbhair is Bhictoria, BC, ann an 1989.  Tha e air a bhith an sàs gu dripeil ‘sa Ghàidhlig o’n àm sin.

Rich Hill is from Wyoming. He began learning Gaelic when he was seven years old from a Scottish immigrant who had come to the Rocky Mountains. He met a “new family,” the Gaels of Vancouver, in 1989. He has been heavily immersed in Gaelic since that time, teaching and singing in Scottish Gaelic. He is a founder of Slighe nan Gaidheal and Féis Seattle, and is also well-known in Seattle’s early music scene.

Gaelic Online