Joanne MacIntyre – Craobh A’ Mhathain

Joanne MacIntyre – Craobh A’ Mhathain

$23.95

Track List: 1 – Craobh a’ Mhathain 2 – Cadal Cha Dean Mi 3 – ‘S Ann Di-luain Ghabh I ‘n Cuan 4 – Oran nan Domhnallach a Eilean a’ Phrionnsa 5 – Moladh Mhabu 6 – Gura Mise Tha Fo Eislin 7 – O is Alainn an t-Aite 8 – Falt Trom Trom Dualach 9 – Marbhrann dha Athair 10 – Nach Muladach Muladach Duine Leis Fhein 11 –  An Fhideag Airgiod

Description

Track List: 1 – Craobh a’ Mhathain 2 – Cadal Cha Dean Mi 3 – ‘S Ann Di-luain Ghabh I ‘n Cuan 4 – Oran nan Domhnallach a Eilean a’ Phrionnsa 5 – Moladh Mhabu 6 – Gura Mise Tha Fo Eislin 7 – O is Alainn an t-Aite 8 – Falt Trom Trom Dualach 9 – Marbhrann dha Athair 10 – Nach Muladach Muladach Duine Leis Fhein 11 –  An Fhideag Airgiod

Additional information

Dimensions 10 × 8 × 2 in