Our online shop is currently closed until Spring 2023.
You can still purchase courses via our Online Shop

Ás a’ Chamhanaich A Scottish Gaelic graphic novel

Ás a’ Chamhanaich

A Scottish Gaelic graphic novel by Aonghas MacLeòid / Angus MacLeod

$29.99

Creutairean draoidheil is daonnail, saoghalan céineach is aithnichte, fantasachd le fiamh uabhais. Sgrìobte ’sa Ghàidhlig, tha dusan sgeulachdan ghoirid ’sa chiad nobhail grafaig aig dealbhadair-sgrìobhadair Aonghas MacLeòid á Ceap Breatainn. Tha buaidh nan seann sgeulachdan, eachdraidh is seann chreideamhan a bhuineas do na Gàidheil agus mac-meanma an ùghdair ri ‘m faighinn ann an gach sgeul. Air an tarraing ann an dubh is geal.
Creatures magical and human, worlds strange and familiar, fantasy and a touch of horror. This debut graphic novel from Cape Breton author-artist Angus MacLeod is a collection of a dozen short tales in Gaelic. The stories are inspired by old tales, history and ancient beliefs of the Gaels, and the author’s imagination. Illustrated in black and white.

Description

Creutairean draoidheil is daonnail, saoghalan céineach is aithnichte, fantasachd le fiamh uabhais. Sgrìobte ’sa Ghàidhlig, tha dusan sgeulachdan ghoirid ’sa chiad nobhail grafaig aig dealbhadair-sgrìobhadair Aonghas MacLeòid á Ceap Breatainn. Tha buaidh nan seann sgeulachdan, eachdraidh is seann chreideamhan a bhuineas do na Gàidheil agus mac-meanma an ùghdair ri ‘m faighinn ann an gach sgeul. Air an tarraing ann an dubh is geal.
Creatures magical and human, worlds strange and familiar, fantasy and a touch of horror. This debut graphic novel from Cape Breton author-artist Angus MacLeod is a collection of a dozen short tales in Gaelic. The stories are inspired by old tales, history and ancient beliefs of the Gaels, and the author’s imagination. Illustrated in black and white.